How to Effectively Manage Agile Supply Chain

ท่านเคยเจอสถานการ์อย่างนี้หรือไม่ เมื่อลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการ Pull Order ที่มีอยู่ให้ส่งมอบเร็วขึ้นภายในอทิตย์หน้า หรือ ลูกค้าแจ้งว่าเราพิจารณาให้ Order คุณถ้าคุณสามารถส่งมอบให้เราได้ภายใน 2...

Read More

How to develop Agile & Resilient Mindset

ท่านเคยเจอสถานการ์อย่างนี้หรือไม่ เมื่อลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการ Pull Order ที่มีอยู่ให้ส่งมอบเร็วขึ้นภายในอทิตย์หน้า หรือ ลูกค้าแจ้งว่าเราพิจารณาให้ Order คุณถ้าคุณสามารถส่งมอบให้เราได้ภายใน 2...

Read More