In-house Training

ที่นี่ที่เดียว! ที่หลักสูตรการอบรมถูกออกแบบให้เข้ากับพนักงานในองค์กร

In-house Training

การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เหมาะสมกับองค์กรที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน  ที่นี่ที่เดียวที่เนื้อหาการอบรมจะถูกออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยทางซัพพลายเชน กูรูจะออกแบบหลักสูตร รวมไปถึงกิจกรรมและแบบฝึกหัดตามความเหมาะสม เนื้อหาที่นำมาสอนนั้นได้รับการรับรองจาก International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)

In-house Training จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “Applied Knowledge Training” และ “Project-based Training”

Applied Knowledge Training

group-of-person-sitting-indoors

การฝึกอบรมแบบ Applied Knowledge Training เป็นการฝึกอบรมแบบที่ให้ความรู้กับพนักงานโดยการใช้องค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆตามหลักสูตรที่ทางซัพพลายเชน กูรู ปรับแต่งให้เข้ากับผู้เรียน อีกทั้งมีแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้พนักงานได้ฝึกทำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้างานได้จริง 

Project-based Training

การฝึกอบรมแบบ Project-based Training เป็นการฝึกอบรมที่องค์กรมีการกำหนดโครงการ (Project) มาเพื่อให้ทางซัพพลายเชน กูรูจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ ลงมือปฏิบัติไปเพื่อจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน การอบรมประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก