12 Agile Principles – หลักการของอไจล์ 12 ข้อ

Supply Chain Guru Logo 1
post it and agile manifesto

เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของ Agile มากขึ้น วันนี้ทางซัพพลายเชนกูรูได้มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Agile มาฝากทุกคนกัน

Agile คืออะไร

แนวคิดเรื่อง Agile เกิดขึ้นมาจากอุตสาหกรรม Software ในปี 2001 หรือปีพ.ศ. 2544 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 ท่าน ได้มาประชุมกันในรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา เพื่อถกกันในเรื่อง Lightweight software development และหลังจากนั้น ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ ได้นำทีมสู่ข้อสรุปให้เห็นแนวทางของ Agile Software Development ตาม 12 Principles ต่อไปนี้ ซึ่งต่อมาได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ Agile เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่อยมา

group of people working happily together

12 Agile Principles ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Satisfy the Customer) – คือหลักการที่สำคัญสูงสุด คือลูกค้าจะต้องพึงพอใจกับการส่งมอบงาน ตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง
 2. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง (Welcome change) – เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กระบวนการทำงานแบบ Agile สามารถแปรเอาความเปลี่ยนแปลง มาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน
 3. ส่งมอบบ่อยๆลดความเสี่ยง (Deliver Frequently) – ส่งมอบงานที่ใช้งานได้จริงอย่างสม่ำเสมอ โดยควรทำให้ระยะเวลาระหว่างการส่งมอบนั้นสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 4. ทำงานร่วมกัน (Work Together) – ตัวแทนจากทุกๆฝ่ายควรทำงานร่วมกันเป็นประจำ เช่น ฝ่ายขายควรทำงานร่วมกันและประสานงานกับฝ่ายวางแผนและการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนการขายและการผลิตร่วมกัน
 5. เชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Trust & Support) – ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของโครงการร่วมกัน สร้างสภาวะแวดล้อมและให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการและให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 6. ปฏิสัมพันธ์คุยกันซึ่งๆหน้า (Face to Face Conversation) – เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลต่างคือการพูดคุยกันแบบซึ่งหน้า
 7. ความคืบหน้าวัดผลจากงานที่ใช้ได้จริง (Working software) – ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นตัวหลักในการวัดความก้าวหน้าของโครงการ
 8. พัฒนา(งาน)ด้วยความคงที่ (Sustainable Development) – กระบวนการ Agile สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน นั่นคือทุกฝ่ายทำงานควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการทำงานร่วมกันให้คงที่ได้ตลอดไป
 9. พัฒนาความเป็นเลิศต่อเนื่อง (Continuous Attention) – การใส่ใจในความเป็นเลิศทางเทคนิคและงานออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเป็น Agile
 10. ทำสิ่งที่สำคัญและกล้าละสิ่งที่ไม่สำคัญ (Maintain Simplicity) – ความเรียบง่าย ทำสิ่งที่สำคัญและรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญในการทำงานนั้นสำคัญยิ่ง
 11. ให้อำนาจในการตัดสินกับทีมงาน (Self-Organizing Teams) – ความต้องการของลูกค้า งานที่ออกมาดีที่สุด เกิดจากทีมที่บริหารจัดการตัวเองได้
 12. ร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นต่อเนื่อง (Reflect & Adjust) – ทุกช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทีมจะต้องย้อนกลับไปตรองดูสิ่งที่ผ่านมาเพื่อหาทางที่จะพัฒนาความมีประสิทธิผลของทีม แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม

group of women working together happily

ข้อสรุปของหลักแนวคิดแบบ Agile

จาก 12 หลักการข้างต้นนี้ Agile คือหลักความคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์ไปใช้กับการทำงาน ไม่ได้จำกัดแค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ข้อสำคัญหลักของ Agile คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานนั้นจะตั้งอยู่บนเหตุและผลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้แต่ละฝ่ายช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กันและกัน Agile นำไปสู่การพัฒนากรอบงาน รูปแบบ กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ อีกทั้งยังมีการร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก ซึ่งจะทำให้การพัฒนาสินค้า บริการและบุคลากรมีต่อไปเรื่อย ๆอย่างไม่หยุดสิ้น การที่องค์กรนำ Agile ไปใช้จริงๆนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งที่มา: http://agilemanifesto.org/, https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี